Xử Lý hóa đơn bất hợp pháp năm 2016

Đăng ngày 12/09/2016 | Tin tức nổi bật | 0 bình luận

Xử lý hoá đơn bất hợp pháp năm 2016

Xử lý hoá đơn bất hợp pháp năm 2016 mới nhất

Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp? Mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn ? Hóa đơn giả là gì ? Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng ?


Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:
- Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.
- Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.
- Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.
- Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.
- Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

 

Vấn đề về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Theo điều 22 Thông tưu 39/ 2014/TT- BTC ngày 31/3/2014 quy định về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cụ thể như sau:

  • Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đầy đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế( còn gọi là đóng mã số thuế)
  • Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn ddaxdduwowcj phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn
  • Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành

 

Vấn đề về sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

Théo điều 22 Thông tư 39/2014/TT- BTC ngày 31/3/2014 quy định việc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, cụ thể như sau:

Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác


 

 

Các mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, bất hợp pháp hóa đơn.

Theo Công văn số 568/TCT-CS ngày 26/02/2014 của Tổng cục thuế hướng dẫn:
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thì:- Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Nghị định số 109/2013/NĐ-CP Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên, không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP Nghị định số 129/2013/NĐ-CP Thông tư số 61/2007/TT-BTC Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên.
- Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì DN chỉ bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế,
Nghị định số 98/2007/NĐ-CP Nghị định số 129/2013/NĐ-CP Thông tư số 61/2007/TT-BTC Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên, không bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Nghị định số 109/2013/NĐ-CP Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên.Xử lý hoá đơn bất hợp pháp năm 2016 2017 2018 2017 2018
Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp:
 Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp nếu hóa đơn đó chưa kê khai, định khoản: 

- Thuế GTGT: Không kê khai thuế gtgt đầu vào, định khoản thuế GTGT vào chi phí không được trừ. Có thể bị xử phạt hành chính về thuế.

- Thuế TNDN: định khoảnchi phí mua hàng hóa, dịch vụ vào chi phí không được trừ. Có thể bị xử phạt hành chính về thuế.

 Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp Nếu hóa đơn đó đã kê khai, định khoản:

- Cách xử lý hóa đơn Thuế TNDN: Kê khai Điều chỉnh chi phí đã định khoản sang chi phí không được trừ. Trong trường hợp này, sẽ ảnh hưởng tới thuế thu nhập doanh nghiệp, có thể bị truy thu và phạt chậm nộp thuế, phạt hành chính. - Cách xử lý hóa đơn Thuế GTGT: Kê khai Điều chỉnh giảm trên tờ khai thuế, điều chỉnh định khoản thuế gtgt trên sổ sang chi phí không được trừ. Trong trường hợp, việc điều chỉnh làm phát sinh thuế phải nộp hoặc Doanh nghiệp đã xin hoàn thuế, Doanh nghiệp sẽ bị truy thu thuế, phạt chậm nộp thuế, phạt hành chính.
2018

 

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất