TIỀN LƯƠNG THÁNG 13 CÓ TÍNH THUẾ TNCN KHÔNG ?

Đăng ngày 21/12/2017 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

TIỀN LƯƠNG THÁNG 13 CÓ TÍNH THUẾ TNCN KHÔNG ?

Tiền lương tháng 13 được coi là một khoán tiền thưởng của doanh nghiệp cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hăng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.  

Tiền thưởng, tiền lương tháng 13 về nguyên tắc là không mang tính bắt buộc. Bộ luật Lao động không sử dụng thuật ngữ “lương tháng 13”. Tuy nhiên, nếu trên hợp đồng lao động có ghi lương tháng 13, hoặc trong thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương của công ty có quy định, hoặc giữa người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận thì phải thực hiện, điều này pháp luật khuyến khích bởi có lợi cho người lao động. Việc thưởng bao nhiêu, thưởng như thế nào, điều kiện được thưởng... là do doanh nghiệp quyết định và công khai tại nơi làm việc.

Điều kiện để đưa chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí hợp lệ
-Được quy định cụ thể ( bao gồm mức tiền và các khoản được hưởng ) tại hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, được sự đồng ý của hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý ( gắn liền và phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị )
-Được chi trả trước thời hạn nôp hồ sơ quyết toán năm
Nếu doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là lỗ mà chi tiền thưởng tháng 13 thì có tính được chi phí được trừ không
-Nếu trong trường hợp “Quy chế chi tiêu nội bộ “ của đơn vị có quy định : “Khoản thưởng chi lương tháng 13 cho người lao động không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị “ thì khoản tiền thưởng cho người lao động được hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN
-Nếu trong trường hợp “Quy chế chi tiêu nội bộ “ của đơn vị có quy định : “Khoản thưởng chi lương tháng 13 cho người lao động phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị” thì khoản tiền thưởng không được hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN

Thực tế, các DN hoạt động không hiệu quả thì không thể chi thưởng
THuế TNCN đối với lương tháng 13
-Đây được coi là khoản thu nhập chịu thuế, tức là phải đóng thuế
-DN chi trả tiền lương tháng 13 vào tháng nào thì sẽ phải tính thuế TNCN cho người được hưởng vào tháng đó
-Công ty phát lương vào tháng nào thì cộng khoản tiền lương thưởng tháng 13 với lương của tháng đó để tính vào thu nhập chịu thuế. Gộp chung vào lương của tháng 13 để chi trả.Các khoản giảm trư, thu nhập miễn thuế chỉ được tính một lần như các tháng. Rồi tính theo lũy tiến từng phần bình thường

Nguồn: ketoanthienung

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất