THỦ TỤC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Đăng ngày 18/07/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

Theo điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định:

– Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành.

– Trường hợp các Doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý. -> Trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

1. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý thì các Doanh nghiệp phải làm thủ tục với Cơ quan thuế trước, sau đó mới làm việc với Phòng đăng ký kinh doanh, thủ tục như sau:

Theo điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định:

a) Các trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, gồm:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

b) Hồ sơ nộp cho Cơ quan thuế:

** Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:

+ Đối với doanh nghiệp, hồ sơ gồm:

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế Mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95

+ Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hồ sơ gồm:

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.

+ Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, hồ sơ gồm:

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký thuế trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế (nếu có)

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

** Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến:

+ Đối với doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

-> Tức là các DN sẽ đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi chuyển đến 

+ Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, hồ sơ gồm:

– Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm theo mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định) hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.

2. Nếu thay đổi thông tin đăng ký thuế như: Thay đổi tên công ty, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi giám đốc … thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh nhưng không thay đổi cơ quan Thuế -> Thì các Doanh nghiệp làm việc với Phòng đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch đầu tư), hồ sơ như sau:

Hồ sơ nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh gồm:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản chính)

– Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên (giám đốc).

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi.

– Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế Mẫu Phụ lục ii-1 

Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất