THỜI HẠN - MỨC PHẠT CHẬM NỘP MẪU 08/MST

Đăng ngày 18/07/2018 | Tài Liệu Tham khảo | 0 bình luận

Khi nào phải nộp Mẫu 08/MST cho cơ quan thuế:

- Khi có sự thay đổi về thông tin đăng ký thuế như: Thay đổi tên địa chỉ công ty ... (Thay đổi thông tin đăng ký thuế của DN trên giấy phép ĐKKD)

- Hoặc cá nhân đã có MST nhưng thay đổi thông tin như: Thay đổi số CMT...

-> Thì phải làm Mẫu 08/MST để nộp cho Cơ quan thuế.

1. Thời Hạn nộp Mẫu 08 / MST:

Theo khoản 2 Điều 12 Thông tư  95/2016/TT-BTC quy định:

“2. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.”

Theo Điều 9, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

"Điều 9. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lýtrong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)."

KẾT LUẬN:

- Nếu có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế (như: Thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi địa chỉ công ty ... -> Thay đổi nội dung trên giấy phép kinh doanh, đăng ký thuế): Thời Hạn nộp mẫu 08/MST là 10 ngày .

Chú ý : Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung Tài khoản Ngân hàng thì các bạn nộp mẫu: -> Nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch đầu tư) -> Mà không cần phải nộp Mẫu 08/MST cho Cơ quan thuế. (Thời hạn cũng là 10 ngày kể từ ngày mở Tài khoản ngân hàng nhé)

2. Hồ sơ gồm:

- Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế Mẫu 08/MST

- Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh (Đăng ký thuế)

- Bản sao Chứng minh thư của Giám đốc

- Nếu là người khác đi thì cần thêm: (Giấy ủy quyền và CMT photo của người được ủy quyền)

- Các hồ sơ khác (nếu có)

3. Mức phạt chậm Nộp Mẫu 08 / MST:

Theo điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính:

"Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp."

Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất