THỜI ĐIỂM GHI NHẬN DOANH THU VÀ XUẤT HÓA ĐƠN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Đăng ngày 15/08/2018 | Tài Liệu Tham khảo | 0 bình luận

1. Thời điểm xuất hóa đơn công trình

1.1. Cơ sở pháp lý

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng cụ thể như sau:

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

1.2. Thời điểm – ngày lập hóa đơn

Đối với công trình xây dựng ngày lập hóa đơn là: Trùng với ngày trên biên bản nghiệm thu, biên bản bàn giao công trình hoàn thành. Tương ứng với khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành. Và không phân biệt công trình đó đã thu được tiền hay chưa.

Lưu ý:

– Đối với công trình xây dựng thời điểm xuất hóa đơn có thể xuất theo giai đoạn hoàn thành. Xuất theo từng hạng mục bàn giao.

– Đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền thao tiến độ thì thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm thu tiền.

2. Thời điểm ghi nhận doanh thu

2.1. Cơ sở pháp lý:

– Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

2.Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

– Theo Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC. Sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

2.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu mới nhất

– Thời điểm 2014:

Thời điểm ghi nhận doanh thu: Thời điểm hoàn thành công trình hoặc thời điểm lập hóa đơn.

– Thời điểm từ 06/08/2015:

Thời điểm ghi nhận doanh thu: Thời điểm hoàn thành công trình hoặc hoàn thành từng phần (hạng mục thi công).

Ví dụ:

Ngày 10/02/2017 Công ty Đầu Tư và Xây Dựng X nhận Thi công công trình A. Trên hợp đồng và biên bản nghiệm thu ghi nhận khối lượng vào 2 thời điểm như sau:

Nghiệm thu giai đoạn 1 vào ngày 10/04/2017

Nghiệm thu giai đoạn 2 vào ngày 10/10/2017

Vậy kế toán căn cứ vào từng giai đoạn để xuất 2 hóa đơn cho 1 công trình vào 2 thời điểm khác nhau.

Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất