Thế nào là hạch toán phụ thuộc- hạch toán độc lập

Đăng ngày 14/09/2016 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

Hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng chi nhánh tại từng công ty.

Hạch toán độc lập là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai và quyết toán thuế, chi nhánh này có con dấu, mã số thuế( 13 số)

Hạch toán phụ thuộc hay còn gọi là báo sổ thì chi nhánh chi tập hợp chứng từ, cuối tháng gửi về công ty chính để kê khai, quyết toán thuế

Điểm khác nhau cơ bản của chi nhánh hạch toán độc lập và chi hánh hạch toán phụ thuộc:

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty. Công ty kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cũng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Chi nhánh hạch toán độc lập: xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế, chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không kể liên quan gì đến hiệu quả doanh nghiệp của công ty  cũng như các chiu nhánh khác trong cùng công ty

Kế toán:

  • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty. Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh
  • Chi nhánh hạch toán độc lập: hạch toán đày đủ sổ sách, báo cáo tài chính,... Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là 1 đơn vị kế toán theo luật kế toán

Điểm giống nhau của chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc :

  • Do công ty mẹ tổ chức bộ máy nhân sự
  • Vốn kinh doanh của công ty, hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty sau khi nộp thuế
  • Hoạt động theo chủ truwong, hoặc theo ủy quyền của công ty
  • Kê khai thuế GTGT độc lập với công ty
Tìm kiếm
Khóa học mới nhất