Các mặt hàng chịu Thuế suất 5% - thông tư 219/2013/TT-BTC

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

0
22/07/2017
Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo thông tư 133

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTCvề việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

0
22/07/2017
Thông tư TT10/2014/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

0
14/07/2017
Nguyên tắc kế toán doanh thu theo thông tư 133

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành TT 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

0
11/07/2017
Thông tư 133/2016/TT- BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017

0
21/06/2017
Nguyên tắc kế toán tiền theo Thông tư 133/2017/TT-BTC

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

0
16/06/2017
Các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mới nhất hiện nay

Các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mới nhất hiện nay được quy định tại Thông tư 10/2014/TT­BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT­BTC của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 15/12/2016)

0
13/06/2017
Thông tư số 300/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư số 300/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước có hiệu lực từ 1/1/2017 trong đó sửa đổi tiểu mục hạch toán tiền chậm nộp, cụ thể như sau:

0
13/06/2017
Các loại và hình thức hóa đơn Theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

0
12/06/2017
Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

0
12/06/2017
Tìm kiếm
Khóa học mới nhất