QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC VÀ THUÊ NHÀ NĂM 2017

Đăng ngày 17/07/2017 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

 

    Quy định về trang phục và tiền thuê nhà năm 2017

 

1. Phần chi trang phục nhân viên vừa chi hiện vật, vừa chi tiền thì mức khống chế là bao nhiêu cho 1 nhân viên trong 1 năm?
2. Hợp đồng thuê nhà để kinh doanh nếu đơn vị thuê ủy quyền nộp thuế cho bên cho thuê nhưng không có hóa đơn cho bên thuê thì có hợp lý không (có hợp đồng thuê nhà, có chứng từ chi tiền nhưng không có hóa đơn). Nếu mức thuê nhà: 8.000.000 đồng/tháng thì đóng thuế như thế nào?

Description: [​IMG] 


Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn:

1)Tại Khoản 2.7 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014(đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT-BTC)quy định về chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN :

“2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
 

  • Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.
  • Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.”

Như vậy,trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật thì không giới hạn, nhưng yêu cầu phải có hóa đơn, chứng từ.

2)Tại Khoản 2.5 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN :

“2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

-Trường hợp doanh nghiệpthuê tài sảncủacá nhânthì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuêtài sảnvàchứng từ trả tiền thuê tài sản.
- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuêtài sản,chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.
- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.”

Trường hợp cá nhân cho thuê nhà mức doanh thu 100 triệu đồng/năm (8.333.333 đồng/tháng) trở xuống thì cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản,chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân, không yêu cầu phải có hóa đơn.

 

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất