PHÂN BIỆT HACH TOÁN PHỤ THUỘC VÀ ĐỘC LẬP

Đăng ngày 19/06/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

Thế nào chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập.

- Hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng chi nhánh tại từng Công ty.

Chi nhánh hạch toán độc lập:

 - Có bộ máy kế toán.

 - Kê khai và nộp thuế GTGT, Môn bài, TNDN tại đó

 - Lập và nộp BCTC cho cơ quan thuế tại đó.

- Có con dấu

 - Có MST riêng (13 số)

 - Sử dụng hoá đơn riêng

 Kết luận: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai và quyết toán thuế.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

Nếu là chi nhánh khác tỉnh với Trụ sở chính:

- Thì Kê khai thuế môn bài, thuế GTGT tại chi nhánh.

- Thuế TNDN kê khai và quyết toán tại Trụ sở chính.

 - Có bộ máy kế toán.

- Có MST riêng (13 số)

 - Có con dấu.

 - Có thể đặt in hoá đơn riêng.

Nếu là chi nhánh cùng tỉnh với trụ sở chính thì kê khai tại Trụ sở chính.

Kết luận:

- Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Sẽ chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty để kê khai và quyết toán thuế TNDN tại trụ sở chính

- Chi nhánh hạch toán độc lập sẽ tự làm hết, trụ sở chính sẽ làm báo cáo tài chính hợp nhất.

Lưu ý: - Bộ máy kế toán tại chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán. Hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính … - Còn đơn vị kế toán tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc là 1 đơn vị thuộc bộ máy kế toán của công ty

Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất