MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC VỀ VIỆC ĐI NGHỈ MÁT

Đăng ngày 12/06/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

Mẫu quyết định của Giám đốc về việc cho nhân viên đi nghỉ mát, phê duyệt kinh phí đi nghỉ mát. Để hoàn thiện chứng từ chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát được hợp lý khi tính thuế TNDN.

CÔNG TY .................

Số: 001/2016/QĐ/KTTU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNHPHÚC

 

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

 

---------------------------o0o-------------------------

GIÁM ĐỐC 


Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của ......................
Chức năng quyền hạn của Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đi nghỉ mát năm 2016


Điều 1. Quyết định những cán bộ, công nhân viên được đi nghỉ mát:
- Những cán bộ, công nhân viên được liệt kê trong: Bảng kê danh sách người lao động được tham gia đi nghỉ mát của Công ty.

Điều 2. Thời gian, địa điểm đi nghỉ mát:
- Thời gian: ...................: Từ Sáng ngày ................, đến Chiều ...............
- Địa điểm: ............................

Điều 3: Kinh phí dự kiến:
- Kinh phí dự kiến: .............VND.
Cụ thể như sau:
- Giá tuor là: ................../người (Theo báo giá bên Công ty du lịch ............. gửi sang)
- Có ........... người sẽ được đi nghỉ mát (Chi tiết theo Danh sách những người được đi nghỉ mát)

- Công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí trên cho tất cả các nhân viên trong công ty (Những người được đi nghỉ mát trong Danh sách). Những nhân viên có người nhà đi kèm sẽ tự chịu về chi phí của người nhà đi kèm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các phòng ban của Công ty có trách nhiệm thông báo cho toàn bộ Nhân viên để chuẩn bị
 

  GIÁM ĐỐC
   
   
Tìm kiếm
Khóa học mới nhất