MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT 2018

Đăng ngày 02/03/2018 | Tài Liệu Tham khảo | 0 bình luận

Tải mẫu hợp đồng lao động theo thông tư mới nhất –https://drive.google.com/file/d/11KOsygIb7K3nQZpSXMoESnVUyKTxZt2W/view Hợp đồng lao động thời vụ hay còn gọi là hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Hợp đồng lao động bao gồm thông tin về bên sử dụng lao động và thông tin người lao động, thời gian thử việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, chế độ nghỉ ngơi…cụ thể: 

Description: (Hình ảnh: Tải mẫu hợp đồng lao động theo thông tư mới nhất)

(Hình ảnh: Tải mẫu hợp đồng lao động theo thông tư mới nhất)

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất: 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: ……………/HĐLĐTV

 Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: …………………………………………………………; Quốc tịch: Việt Nam.
 Chức vụ: …………………………………………………………………………………………
 Đại diện cho: CÔNG TY………………………………………………………………………..
 Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………
 Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………
 Số tài khoản: …………………………………………………………………………………….

 Và một bên là Ông/Bà: ………………………………………………; Quốc tịch: Việt Nam.
 Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại………………………………………………………
 Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………….
 Số CMTND: …………. cấp ngày …… tháng …….. năm ……… Tại …………………….
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

1. Thời hạn và công việc hợp đồng 
   + Loại hợp đồng lao động: Thời vụ … tháng.
   + Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …. 
   + Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………….
   + Chức danh chuyên môn: …………………………………………………………………..
   + Chức vụ (nếu có):  ……………………………………………………..…………………..
   + Công việc phải làm: ………………………………………………………………………..
 

 2. Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:
       2.1. Quyền lợi: 
 a) Phương tiện đi lại làm việc: …………………………………………………………….…
 b) Mức lương chính hoặc tiền công: (2) …………. đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).
 c) Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hay chuyển khoản.
 d) Phụ cấp gồm: …………………………………………………………………………………
 e) Được trả lương: vào các ngày … tháng …. năm …….
 f) Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.
 g) Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.
 h) Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.
 i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: (3) …………………………….………………………..
 k) Chế độ đào tạo: ……………………………………………………………………………..
 l) Những thoả thuận khác:………………………………………………………………………

      2.2. Nghĩa vụ: 
a) Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. 
b) Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
c) Bồi thường vi phạm và vật chất: ……………………………………………………………
3. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 
     3.1. Nghĩa vụ:
a) Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. 
b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể 
    3.2. Quyền hạn:
a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…). 
b) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

4. Điều khoản thi hành 
  – Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động. 
  – Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng… năm… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 

Ghi chú: Căn cứ theo qui định của Bộ Luật Lao động năm 2012:
  + Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần
  +Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
  +  Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
  +  Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.
  +  Đối với loại hợp đồng thời vụ thì BHXH và BHYT thường được cộng vào lương.

Download: https://drive.google.com/file/d/11KOsygIb7K3nQZpSXMoESnVUyKTxZt2W/view

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất