MẪU GIẤY GIỚI THIỆU LẤY SỔ PHỤ NGÂN HÀNG

Đăng ngày 05/09/2016 | Tin tức nổi bật | 0 bình luận

Khi muốn lấy sổ phụ ngân hàng, bảng sao kê, giấy báo nợ, báo có tại các ngân hàng thì kế toán phải mang theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp:

Sau đây Kế toán MISA xin được cung cấp mẫu giấy giới thiệu lên ngân hàng:

 

 

TÊN CƠ QUAN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

......(ghi tên cty)....                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:......./GT                                                                  -----------------

......., ngày....., tháng...., năm......

 

                                                                GIẤY GIỚI THIỆU

 

Kính gửi: .......(ghi tên ngân hàng)..........................................................................................

Chức vụ:.......................(chức vụ người đi lấy).......................................................................

Được cử đến: .........(Ghi tên Ngân hàng)...............................................................................

Về việc:........Lấy sổ phụ Ngân hàng, giấy báo nợ, giấy báo có, từ ngày.......tháng.......năm........

Mong..............(ngân hàng) giúp đỡ ông, bà.......hoàn thành nhiệm vụ.

 

Giấy giới thiệu                                                                        THỦ TRƯỞNG

Có giá trị hết ngày                                                                  (Ký tên, đóng dấu)

........................                                                                                                                       

 

 

Còn dưới đây là mẫu giấy giới thiệu chuẩn dành cho tất cả các thể loại: Cử nhân viên đi cồn tác, đặt tin hóa đơn, mua hóa đơn của cơ quan thuế, làm việc cới cơ quan thuế....

 

TÊN CƠ QUAN TC CHỦ QUẢN (1)                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC(2)                                                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Số:      /GGT-....(3).....                                                             (4)....., ngày....,tháng....., năm......

 

GIẤY GIỚI THIỆU

-----------------

 

....................................................(2).................trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):.........................................(5)..................................................................................................

Chức vụ:................................................................................................................................................

Được cử đến:..................................................(6)...................................................................................

Về việc:..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày.............../.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

Nơi nhận

- Như trên;                                                                                                  (Chữ ký, dấu)

- Lưu: VT.                                                                                                      Họ và tên

 

 
 

 

Ghi chú:

(1)Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2)Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).

(3)Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4)Địa danh.

(5)Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6)Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới lamg việc.

 

 

 

 

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất