QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG DẤU

Quy định về mâu dấu...

0
11/04/2018
CÁCH LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH SẠCH ĐỂ VAY VỐN NGÂN HÀNG

Cách làm báo cáo tài chính sạch để vay vốn ngân hàng.

Sau đây , chúng tôi chia sẻ cho các bạn các tiêu chí để làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng.

Câu hỏi:

Sếp mình muốn vay vốn của ngân hàng để mở rộng kinh doanh nên yêu cầu mình chuẩn bị một bộ báo cáo tài chính sạch và đẹp. Mình đang băn khoăn không biết làm báo cáo tài chính sạch và đẹp để gửi nhân viên ngân hàng xem như thế nào?

Trả lời:

Khi làm báo cáo bạn cần quan tâm báo cáo có lãi hay không (báo cáo sạch là phải có lãi), các chỉ tiêu xác thực không ảo( thuế GTGT được khấu trừ, vay ngắn hạn và dài hạn), các chỉ tiêu phân tích tài chính đạt yêu cầu của ngân hàng. Các chỉ tiêu tài chính:

- Tỉ số thanh toán hiện tại = tài sản lưu động / nợ ngắn hạn >1

- Tỉ số thanh toán nhanh = (tiền mặt + tài sản lưu động + phải thu) / nợ ngắn hạn > 0,5.

- Hệ số trả nợ dài hạn = giá trị còn lại của tài sản cố định từ vốn vay / (tổng nợ dài hạn - giá trị TSCĐ từ vốn vay) >1

- Hệ số nợ = nợ phải trả / vốn CSH

- Tỷ xuất tự tài trợ = vốn CSH / tổng nguồn vốn

- Vòng quay các khoản thu = doanh thu / (trung bình thu khách hàng đầu kỳ + cuối kỳ) = 2 là tốt nhất.

- Vòng quay hàng tồn kho = giá vốn / bình quân hàng tồn kho. Chỉ số này để ở mức vừa

- Vòng quay VLĐ = doanh thu /  bình quân VLĐ

- Sức sản xuất TSCĐ: Doanh thu / Giá trị TSCĐ

- Sức sinh lợi TSCĐ: Lơi nhuận sau thuế / giá trị TSCĐ

 

0
07/03/2018
Tìm kiếm
Khóa học mới nhất