KHI NÀO ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LẠI NGUYÊN GIÁ CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Đăng ngày 14/07/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định

Nguyên giá tài sản cố định được đánh giá lại khi nào

1. Giá trị nguyên giá của tài sản cố định thay đổi khi nào?

Trước tiên hãy cùng tìm hiểu về nội dung khi nào thì giá trị nguyên giá của tài sản cố định thay đổi. Để từ đó có những kiến thức cơ bản. Cũng như nắm kỹ hơn về kiến thức đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định. Giá trị nguyên giá của tài sản cố đinh sẽ thay đổi trong các trường hợp sau:

– Tài sản cố định sẽ được đánh giá lại khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Khi các doanh nghiệp muốn cơ cấu lại tổ chức. Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp. Thay đổi hình thức kinh doanh, sát nhập. Hoặc phân tách, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện các nghiệp vụ cho thuê, khoán, bán, chuyển đổi mô hình công ty từ hình thức trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc ngược lại.

– Sử dụng tài sản trong doanh nghiệp đó để thực hiện các công việc đầu tư ra bên ngoài.

– Khi doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư và nâng cấp tài sản cố định

– Khi tài sản cố định hữu hình bị tháo dỡ một phần hay một số bộ phận thuộc sự quản lý của tài sản định hữu hình đó

2. Nguyên giá của tài sản cố định được đánh giá lại khi có sự thay đổi về TSCĐ

Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định?

Như vậy, khi có sự thay đổi về nguyên giá của tài sản cố định theo các nội dung như trên. Các doanh nghiệp cần phải tiến hành đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định đó. Vậy doanh nghiệp sẽ phải làm gì?

Khi có sự thay đổi về nguyên giá của tài sản cố định, các doanh nghiệp cần phải lập biên bản ghi rõ nội dung và căn cứ của sự thay đổi. Từ đó xác định các chỉ tiêu liên quan đến nguyên giá của tài sản cố định, giá trị còn lại của tài sản đố trên sổ kế toán, sổ khấu hao lũy kế, thời gian tài sản cố định đã sử dụng, thời gian cho việc trích khấu hao của tài sản cố định đó. Cuối cùng là tiến hành hạch toán theo các quy định của kế toán trong doanh nghiệp.

Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất