KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ GIAO ỦY THÁC

Đăng ngày 13/07/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

Kế toán tại đơn vị giao ủy thác
+ Tại đơn vị giao ủy thác nhập khẩu, để theo dõi tình hình thanh toán với đơn vị nhận ủy thác về số tiền đã ứng trước để nhập khẩu, số tiền đã chuyển để nộp thuế và các khoản chi tiêu khác, kế toán sử dụng TK 331 (mở chi tiết theo từng đơn vị nhận ủy thác).

+ Ngoài ra, kế toán còn sử dụng các tài khoản khác như TK 151, 156, 157… giống như các doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa.
v Trình tự kế toán tại đơn vị giao ủy thác nhập khẩu
1. Khi trả trước một khoản tiền ủy thác mua hàng theo hợp đồng ủy thác nhập khẩu cho đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu mở L/C…, căn cứ chứng từ liên quan, kế toán ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu)
Nợ TK 635 – Số lỗ về tỷ giá
Có TK 1112, 1122 – Theo tỷ giá thực tế
Có TK 515 – Số lãi về tỷ giá
Đồng thời ghi Có TK 007 – nguyên tệ các loại
2. Khi nhận hàng ủy thác nhập khẩu do đơn vị nhận ủy thác giao trả, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:
v Phản ánh giá trị hàng nhập khẩu ủy thác, thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu hoặc thuế TTĐB (nếu có), căn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng của bên nhận ủy thác nhập khẩu và các chứng từ liên quan:
+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thì thuế GTGT của hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ:
· Nếu đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu nộp hộ các khoản thuế vào NSNN:
Nợ TK 151, 1561, 157, 211 – Giá trị hàng nhập khẩu không bao gồm thuế GTGT hàng nhập khẩu
Nợ TK 133 – Thuế GTGT nếu được khấu trừ
Có TK 331 – Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu)
· Nếu đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu làm thủ tục kê khai thuế nhưng đơn vị ủy thác tự nộp thuế vào NSNN thì giá trị hàng nhập khẩu sẽ được phản ánh như bút toán trên. Khi nộp các khoản thuế vào NSNN, kế toán ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu)
Có TK 111, 112
+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu dùng vào hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc dùng vào hoạt động được trang trải bằng nguồn kinh phí khác thì thuế GTGT hàng nhập khẩu không được khấu trừ thì:
· Nếu đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu nộp hộ các khoản thuế vào NSNN:
Nợ TK 152, 156, 211 (Giá trị hàng nhập khẩu bao gồm cả các khoản thuế phải nộp)
Có TK 331 – Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu)
· Nếu đơn vị nhận ủy thác làm thủ tục kê khai thuế nhưng đơn vị ủy thác tự nộp các khoản thuế vào NSNN thì giá trị hàng nhập khẩu được kế toán định khoản như bút toán a. Khi nộp thuế vào NSNN, kế toán ghi:
Nợ TK 331 Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu)
Có TK 111, 112

v Phí ủy thác nhập khẩu phải trả cho đơn vị nhận ủy thác, căn cứ các chứng từ liên quan, kế toán ghi:
Nợ TK 151, 152, 1561, 211
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 331 – Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu)
v Số tiền phải trả đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu các khoản chi hộ cho hoạt động nhận ủy thác nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, kế toán ghi:
Nợ TK 151, 152, 1561, 211
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 331 – Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu)
+Khi trả tiền cho đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu về số tiền hàng còn lại, tiền thuế nhập khẩu, tiền thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu nhờ đơn vị nhận ủy thác nộp hộ vào NSNN), phí ủy thác nhập khẩu và các khoản chi hộ, căn cứ các chứng từ liên quan, kế toán ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu)
Có TK 111,112
=+ Trường hợp đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu chuyển trả hàng ủy thác nhập khẩu chưa nộp thuế GTGT
v Khi nhận hàng, căn cứ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu, kế toán phản ánh hàng nhập khẩu ủy thác theo giá đã có thuế GTGT hàng nhập khẩu, kế toán ghi:
Nợ TK 152, 156, 211 (Giá trị hàng nhập khẩu bao gồm các khoản thuế phải nộp)
Có TK 331 – Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu)
– Khi nhận hóa đơn GTGT hàng ủy thác nhập khẩu của đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu, kế toán phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
· Trường hợp hàng hóa ủy thác nhập khẩu còn tồn kho
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 152, 156, 211
· Trường hợp hàng hóa ủy thác nhập khẩu đã xuất bán:
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 632 – Gía vốn hàng bán
Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất