HƯỚNG DẪN TÍNH LƯƠNG LÀM CA ĐÊM

Đăng ngày 04/06/2018 | Tài Liệu Tham khảo | 0 bình luận

I. Hướng dẫn tính tiền lương ca đêm, làm thêm giờ ngày lễ 

TH1, Áp dụng với trường hợp người lao động hưởng lương theo thời gian

Trong trường hợp tính lương làm ca đêm, làm thêm giờ ngày lễ,tết... trong trường hợp này người lao động được trả lương làm thêm giờ tính theo quy định tại điều 104 của Bộ Luật lao động theo công thức sau:

Lương làm thêm giờ = tiền lương thực trả theo ngày làm việc bình thường x mức tối thiểu 150% , 200% hoặc 300% x Số giờ làm

Theo công thức trên: Tiền lương thực trả ngày làm việc bình thường xác định dựa trến số tiền lương thực trả trong tháng trừ đi số tiền lương làm thêm giờ nghỉ lễ, trả thêm khi làm việc) chia số giờ thực tế làm việc không tính số giờ làm thêm.

Trong các mức % tối thiểu được tính theo điều 97 BLLĐ như sau:

  • Ít nhất bằng 150% được tính vào ngày làm việc bình thường
  • Ít nhất bằng 200% được tính nếu làm vào ngày nghỉ cuối tuần
  • Ít nhất là 300% chưa tính tiền lương ngày lễ ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Ví dụ cụ thể: Công ty kế toán Lê Ánh có trả lương cho nhân viên kế toán là 4.500.000 đồng/ tháng quy định ngày làm việc là 24 ngày. Trong tháng phát sinh 40 giờ làm việc thêm giờ không vào thời gian nghỉ lễ thì tính lương  làm ca đêm, nghỉ lễ cho nhân viên này như sau:

Tiền lương thực trả cho một giờ làm việc thực tế:

4.500.000 đống : 24ngày: 8 giờ = 23.4375 đồng

Tiền lương  2 ngày làm thêm giờ ngày ngỉ lễ:

 23.4375 đồng x 300% x40 giờ = 1.406.250 đồng

Tiền lương trong tháng của kế toán A đuọc tính tổng như sau:

1.406.250   đồng + 4.500.000 đống = 5.906.250 đồng

Trường hợp 2, Các tính lương đối với người lao động hưởng theo sản phẩm

Tiền lương làm thêm giờ được tính  khi dùng để thoản thuận số giờ làm việc bình thường và khối lượng sản phẩm tính theo định mức ngoài giờ lao động tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá trả theo 1 sản phẩm của ngày làm việc x Định mức 150%, 200% hoặc 300% x số sản phẩm làm thêm

Hướng dẫn xác định % tiền lương tính theo sản phẩm như sau:

  • Mức tính nhất bằng 150% với đơn giá tiền lương trả cho sản phẩm của ngày làm việc áp dụng cho sản phẩm làm thêm giờ vào ngày bình thường.
  • Mức tính ít nhất bằng 200% áp dung cho đơn giá sản phẩm được sản xuất vào ngày nghỉ cuối tuần
  • Mức  ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày  nghỉ có hưởng lương đối với sản phẩm được làm ra trong thời gian người lao động hưởng lương ngày này.

Ví dụ về cách tính lương tăng ca ban đêm, làm thêm giờ cụ thể như sau:

Công ty kế toán Lê Ánh thuê nhân viên may gia công quân áo đồng phục, đã làm 150 giờ vaf làm thêm 42 giờ vào ngày thường( ban ngày) để hoàn thành 900 sản phẩm với đơn giá 13.000 đồng/ 1 sản phẩm.

Công ty Kế toán Lê Ánh thuê nhân viên sản xuất quấn áo đồng phục, áp dụng cách tính lương cho 1 sản phẩm là                  1 giờ= 900 chiếc x 13.000 đống /192 giờ = 60.937,5 đồng

Tổng lương tính cho sản phầm làm thêm giờ ngày thường như sau:

                     60.9375 đồng x 42 giờ x 150% = 3.839.063 đồng

Tổng lương trả trong tháng chưa tính tiền làm thêm giờ:

                      60.9375 đồng x 150giờ x100% = 9.140.625 đồng

Tổng lương thực trả cho người lao động trong tháng tính cả tiền làm thêm giờ:

                      9.140.625 đồng + 3.839.063 đồng =12.979,688 đồng

II, Hướng đẫn tính lương làm thêm giờ vào ca đêm 

 TH1: Áp dụng theo thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 23/06/2015 quy định mức tính lương với người lao động làm thêm giờ hưởng lương theo thời gian vào ban đêm được tính cụ thể như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm= (tiền lương giờ thực trả ngày làm việc bình thường X Mức 1505, 200% hoặc 300 % + tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc x mức tối thiểu 30% + 20%x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc ngày nghỉ lễ, có thưởng) X số giờ làm thêm ban đêm

Quy định tính giờ làm thêm ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng theo quy định tại điều 105 của luật lao động.

TH2:  Đối với người lao động hưởng lương tính theo sản phẩm thì tiền lương làm thêm giờ được xác định như sau

Tiền lương làm việc ban đêm = (đơn giá lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường+ đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc x mức tối thiểu 30%) X số sản phẩm làm vào ban đêm

TH3:  Tính lương làm ban đêm với người lao động hưởng lương theo thời gian

Các tính lương = (tiền lương thực trả của ngày làm việc bình thường x mức tí nhất 150%, 200% hoặc 300% + tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc x30% ít nhất + 20% X tiền lương giờ ban ngày của ngày làm việc bình thường X số giờ làm việc thêm ban đêm.

TH4 : Áp dụng cách tính lương với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tiền lương làm thêm giờ ban đêm = ( đơn giá lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x mức tối thiểu 150%, 200%, hoặc 300% + đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x mức tối thiểu 30% + 20% X đơn giá tiền lương sản phẩm ban ngày của ngày làm việc bình thường, hàng tuần, lễ tết ) x số sản phẩm làm thêm giờ vào ban đêm.

Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất