HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG TỔNG HỢP PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG

Đăng ngày 05/06/2018 | Tài Liệu Tham khảo | 0 bình luận

1. Lập bảng Tổng hợp phải thu khách hàng- TK 131:

cach-lap-bang-tong-hop-phai-thu-phai-tra-khac-hang-131-va-331-tren-excel 1
Chi tiết cách lập như sau:
– Cột  Khách hàng copy tại DMTK và Tên Khách hàng sử dụng hàm Vlookup tìm ở DMTK về
                   =VLOOKUP($A9,DMTK!$A$15:$B$30,2,0)

– Dư Nợ và Dư có đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm ở CĐPS tháng về.
+ Cột Dư N đầu kỳ: =VLOOKUP($A9,’CDPS THANG’!$A$9:$H$153,3,0)
+ Cột Dư Có đầu kỳ: =VLOOKUP($A9,’CDPS THANG’!$A$9:$H$153,4,0)
– Cột số phát sinh Nợ và phát sinh Có, sử dụng hàm SUMIF tập hợp từ NKC về.
+ Cột số phát sinh Nợ:

=SUMIF(NKC!$E$15:$E$632,’CONG NO 131′!$A9,NKC!$G$15:$G$632)

+ Cột số phát sinh Có:

=SUMIF(NKC!$E$15:$E$632,’CONG NO 131′!$A9,NKC!$H$15:$H$632)

– Cột dư Nợ và dư Có cuối kỳ, dùng hàm Max
+ Cột dư Nợ cuối kỳ:   =MAX(C9+E9-D9-F9,0)
+ Cột dư Có cuối kỳ:   =MAX( D9+F9–C9-E9,0)

Chú ý : tất cả các công thức chúng ta đặt ở hàng số 9 (theo thứ tự của flie Excel) sau khi thực hiện xong công thức ở dòng đầu tiền (số 9) chúng ta kéo copy công thức cho tất cả các khách hàng còn lại từ số 10 – đến hết.

2. Lập Bảng tổng hợp Phải trả khách hàng – 331

cach-lap-bang-tong-hop-phai-thu-phai-tra-khac-hang-131-va-331-tren-excel

Nguồn sưu tầm

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất