HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Đăng ngày 17/07/2017 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

 HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

I. Một số thuật ngữ trong tiếng anh chuyên ngành kế toán:

 • Capture /ˈkæp.tʃɚ/ nắm được, giành được, chiếm được
 • Issue of shares /ˈɪs.juː əv ʃer/ Phát hành cổ phần
 • Opening entries: Các bút toán khởi đầu doanh nghiệp
 • Complexity /kəmˈpleksət̬i/ sự phức tạp
 • Business entity concept /ˈbɪz.nɪs ˈent̬ət̬i ˈˈkɑːnsept/ Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
 • Horizontal accounts /ˌhɔːrɪˈzɑːnt̬əl əˈkaʊnt/ Báo cáo quyết toán dạng chữ T
 • Disposal of fixed assets /dɪˈspəʊzəl əv fɪkst ˈæsɪt/ Thanh lý tài sản cố định
 • Working capital /ˈwərking ˈkæpɪt̬əl/ Vốn lưu động (hoạt động)
 • Money measurement concept /ˈˈmʌni ˈˈmeʒ.ə.mənt ˈkɑːnsept/ Nguyên tắc thước đo tiền tệ
 • Accomplish /əˈkɑːmplɪʃ/ hoàn thành, đạt tới mục đích gì
 • Carrying cost /ˈkering  kɑːst/ Chi phí bảo tồn hàng lưu kho
 • Process cost system /ˈprɑːses  kɑːst ˈsɪs.təm/ Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ
 • Liquidity /lɪˈkwɪdɪti/ Khả năng thanh toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)
 • Causes of depreciation: Các nguyên do tính khấu hao
 • Historical cost /hɪˈstɔːrɪkəl  kɑːst/ Giá gốc
 • Cash flow statement /kæʃ  floʊ  ˈsteɪt.mənt/  Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt
 • Commission errors /kəˈmɪʃ.ən ˈer.ɚ/ Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán
 • Output in equivalent units /ˈaʊt.pʊt in ɪˈkwɪv.əl.ənt ˈjuː.nɪt/ Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương
 • Oversubscription of shares : Đăng ký cổ phần vượt mức
 • Straight­ line method/streɪt laɪn ˈmeθ.əd/ Phương pháp đường thẳng
 • Process cost system /ˈprɑː.ses kɑːst ˈsɪs.təm/ Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ
 • Compensating errors /ˈkɑːm.pən.seɪting ˈer.ɚ/ Lỗi tự triệt tiêu
 • Intangible assets /ɪnˈtæn.dʒɪ.bl̩ ˈæsɪt/  Tài sản vô hình
 • Non­cumulative preference share /non-ˈkjuː.mjʊ.lət̬ɪv ˈpref.ər.əns  ʃer/ Cổ phần ưu đãi không tích lũy
 • Imprest systems/ˈɪmprest ˈsɪs.təm/ Chế độ tạm ứng
 • Direct costs /dɪˈrekt kɑːst/ Chi phí trực tiếp
 • Reducing balance method /rɪˈduːs ˈbæl.əns ˈmeθ.əd/ Phương pháp giảm dần
 • Conversion costs /kənˈvɜː.ʃən  kɑːst/ Chi phí chế biến
 • Debit note /ˈdeb.ɪt noʊt/  Giấy báo nợ
 • Cost object /kɑːst ˈɑːb.dʒɪkt/ Đối tượng tính giá thành
 • Appropriation of profit /əˌproʊ.priˈeɪ.ʃən əv ˈprɑː.fɪt/ Phân phối lợi nhuận
 • Consistency /kənˈsɪs.tən.si/ Nguyên tắc nhất quán
 • Provision  discounts /prəˈvɪʒ.ən  fɔːr ˈdɪs.kaʊnt/ Dự phòng chiết khấu
 • Accounting entry: ---- bút toán
 • 2.     Accrued expenses ---- Chi phí phải trả
 • 3.     Accumulated: ---- lũy kế
 • 4.     Advanced payments to suppliers ---- Trả trước người bán
 • 5.     Advances to employees ---- Tạm ứng
 • 6.     Assets ---- Tài sản
 • 7.     Balance sheet ---- Bảng cân đối kế toán
 • 8.     Bookkeeper: ---- người lập báo cáo
 • 9.     Capital construction: ---- xây dựng cơ bản
 • 10.   Cash ---- Tiền mặt
 • 11.   Cash at bank ---- Tiền gửi ngân hàng
 • 12.   Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ
 • 13.   Cash in transit ---- Tiền đang chuyển
 • 14.   Check and take over: ---- nghiệm thu
 • 15.   Construction in progress ---- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 • 16.   Cost of goods sold ---- Giá vốn bán hàng
 • 17.   Current assets ---- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 • 18.   Current portion of long-term liabilities ---- Nợ dài hạn đến hạn trả
 • 19.   Deferred expenses ---- Chi phí chờ kết chuyển
 • 20.   Deferred revenue ---- Người mua trả tiền trước
 • 21.   Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
 • 22.   Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
 • 23.   Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
 • 24.   Equity and funds ---- Vốn và quỹ
 • 25.   Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá
 • 26.   Expense mandate: ---- ủy nhiệm chi
 • 27.   Expenses for financial activities ---- Chi phí hoạt động tài chính
 • 28.   Extraordinary expenses ---- Chi phí bất thường
 • 29.   Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường
 • 30.   Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường
 • 31.   Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng
 • 32.   Financial ratios ---- Chỉ số tài chính
 • 33.   Financials ---- Tài chính
 • 34.   Finished goods ---- Thành phẩm tồn kho
 • 35.   Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 • 36.   Fixed assets ---- Tài sản cố định
 • 37.   General and administrative expenses ---- Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 38.   Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán
 • 39.   Gross profit ---- Lợi nhuận tổng
 • 40.   Gross revenue ---- Doanh thu tổng
 • 41.   Income from financial activities ---- Thu nhập hoạt động tài chính
 • 42.   Instruments and tools ---- Công cụ, dụng cụ trong kho
 • 43.   Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 • 44.   Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định vô hình
 • 45.   Intra-company payables ---- Phải trả các đơn vị nội bộ
 • 46.   Inventory ---- Hàng tồn kho
 • 47.   Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển
 • 48.   Itemize: ---- mở tiểu khoản
 • 49.   Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 • 50.   Leased fixed assets ---- Tài sản cố định thuê tài chính
 • 51.   Liabilities ---- Nợ phải trả
 • 52.   Long-term borrowings ---- Vay dài hạn
 • 53.   Long-term financial assets ---- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 • 54.   Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn
 • 55.   Long-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 • 56.   Long-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán dài hạn
 • 57.   Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho
 • 58.   Net profit ---- Lợi nhuận thuần
 • 59.   Net revenue ---- Doanh thu thuần
 • 60.   Non-business expenditure source ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp
 • 61.   Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp
 • 62.   Non-current assets ---- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 • 63.   Operating profit ---- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 • 64.   Other current assets ---- Tài sản lưu động khác
 • 65.   Other funds ---- Nguồn kinh phí, quỹ khác
 • 66.   Other long-term liabilities ---- Nợ dài hạn khác
 • 67.   Other payables ---- Nợ khác
 • 68.   Other receivables ---- Các khoản phải thu khác
 • 69.   Other short-term investments ---- Đầu tư ngắn hạn khác
 • 70.   Owners' equity ---- Nguồn vốn chủ sở hữu
 • 71.   Payables to employees ---- Phải trả công nhân viên
 • 72.   Prepaid expenses ---- Chi phí trả trước
 • 73.   Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế
 • 74.   Profit from financial activities ---- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 • 75.   Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • 76.   Purchased goods in transit ---- Hàng mua đang đi trên đường
 • 77.   Raw materials ---- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 • 78.   Receivables ---- Các khoản phải thu
 • 79.   Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng
 • 80.   Reconciliation: ---- đối chiếu
 • 81.   Reserve fund ---- Quỹ dự trữ
 • 82.   Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối
 • 83.   Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ
 • 84.   Sales expenses ---- Chi phí bán hàng
 • 85.   Sales rebates ---- Giảm giá bán hàng
 • 86.   Sales returns ---- Hàng bán bị trả lại
 • 87.   Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn
 • 88.   Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 • 89.   Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn
 • 90.   Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 • 91.   Short-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 • 92.   Stockholders' equity ---- Nguồn vốn kinh doanh
 • 93.   Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản thừa chờ xử lý
 • 94.   Tangible fixed assets ---- Tài sản cố định hữu hình
 • 95.   Taxes and other payables to the State budget---- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 • 96.   Total assets ---- Tổng cộng tài sản
 • 97.   Total liabilities and owners' equity ---- Tổng cộng nguồn vốn
 • 98.   Trade creditors ---- Phải trả cho người bán
 • 99.   Treasury stock ---- Cổ phiếu quỹ
 • 100. Welfare and reward fund ---- Quỹ khen thưởng và phúc lợi
 • 101. Credit Account: Tài khoản ghi Nợ 
 • 102. Debit Account: Tài khoản ghi Có

II. Các công thức trong tiếng anh kế toán:

 1. Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn hàng bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại là chủ yếu)
 2. Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold
 3. Income tax expense = Income tax rate x PBIT
 4. Profit after tax = PBIT – Income tax expense
 5. Gross profit = Sales – cost of goods sold
 6. Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales
 7. Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable and trade payable =  số dư nợ phải trả cuối kỳ – số dư nợ phải trả đầu kỳ + các khoản chiết khấu nhận được + Các khoản tiền nợ trả cho nhà cung cấp + bù trừ giữa nợ phải thu và nợ phải trả.
 8. Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế
 9. Annual depreciation = Cost of assets – residual value (giá trị thanh lý thu hồi) / The amount of years of use life.
 10. Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

 III. Các ký hiệu viết tắt trong tiếng anh kế toán:

 1. GAAP: Generally Accepted Accounting Principles
 2. IAS: International Accounting Standards
 3. IFRS: International Financial Reporting Standards
 4. IASC: International Accounting Standards Committee
 5. EBIT: earning before interest and tax
 6. EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization
 7. COGS: cost of goods sold
 8. FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước
 9. LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước

 

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất