DOANH NGHIỆP CÓ NÊN CHỦ ĐỘNG QUYẾT TOÁN THUẾ

Đăng ngày 24/01/2018 | Góc chia sẻ | 0 bình luận

Có một số quan điểm cho rằng:

1. Nếu CQ thuế không xuống DN quyết toán thuế thì thôi

2. Sau 5 năm mà vẫn không thấy CQ thuế để ý đến thì càng tốt.

3. .....

4. Với quan điểm của Công ty TNHH Dịch vụ Tài Chính Kế toán TKT chúng tôi: DN nên quyết toán thuế thường xuyên, vì sao?

A. Quy định về thời gian lưu trữ sổ sách kế toán:

Theo Điều 40, Luật kế toán số 03/2003/QH11 qui định về thời hạn lưu chữ chứng từ kế toán:

Điều 40. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

1. Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

2. Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp có xác nhận; nếu bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận.

3. Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán.

4. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

5. Tài liệu kế toán phải được lưu trữ theo thời hạn sau đây:

a) Tối thiểu năm năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;

b) Tối thiểu mười năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Như vậy, Hồ sơ, chứng từ kế toán có tính sử liệu phản ánh tiền thuế GTGT và thuế TNDN là rất quan trọng phải được lưu giữ tối thiểu là 10 năm.

 B. Kết quả Quyết toán thuế thường gặp:

I. Trường hợp hồ sơ để lâu năm mới quyết toán thường bị:

1. Truy thu thuế GTGT + Phạt trên số tiền bị truy thu

2. Truy thu thuế TNDN + Phạt trên số tiền bị truy thu

3. Phạt hành chính

4. Phạt chậm nộp x số ngày chậm nộp

5. Phạt do sai phạm về hoá đơn

6. Tiền......

Dẫn đến Tổng thiệt hại 2, 3, 4, 5 năm cộng lại là rất lớn.

II. Trường hợp Quyết toán thuế thường xuyên, định kỳ (1 năm 1 lần)

1. Khẳng định hiệu quả của BP kế toán đơn vị,

2. Rủi ro về thuế được giảm thiểu

3. Công nợ thuế với nhà nước rõ ràng, chính xác, Khoá sổ kế toán đúng, đủ, chính xác, hợp lý, hợp lệ và hợp pháp.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất