DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Đăng ngày 16/10/2017 | Làm thuế trọn gói | 0 bình luận

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Quy trình dịch vụ kế toán trọn gói được tiến hành như sau:

1. Dịch vụ kế toán hàng tháng

Lập và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Lập và nộp tờ khai tạm tính thế thu nhập cá nhân.

Nhập hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán để lên sổ sách cho doanh nghiệp theo tháng.

In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất theo chứng từ gốc, phân loại, sắp sếp, tổ chức, lưu trữ chứng từ theo tháng.

Hoàn chỉnh các loại sổ sách chứng từ theo tháng, sổ quỹ tiền mặt, sổ nhật ký chung, sổ cái tổng hợp…….

Lập và gửi các báo cáo thống kê.

Theo dõi, đăng ký, trích khấu hao tài sản cố định.

Hoạch toán, kết chuyển và cân đối lỗ lãi hàng tháng.

Cử người đến làm việc tại cơ quan thuế.

2. Dịch vụ kế toán hàng quý

Tờ khai giá trị gia tăng theo quý.

Tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.

Báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý.

3. Dịch vụ kế toán hàng năm

Lập báo cáo tài chính hàng năm.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm ( lao động thường xuyên và lao động không thường xuyên )

Đầu năm: nộp thuế môn bài ,bảng đăng ký khấu hao tài sản cố định, đăng ký lương…

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất