CHÍNH SÁCH PHÍ VÀ LỆ PHÍ CÓ HIỆU LỰC TỪ GIỮA THÁNG 3

Đăng ngày 09/03/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

CHÍNH SÁCH PHÍ VÀ LỆ PHÍ CÓ HIỆU LỰC TỪ GIỮA THÁNG 3

1. Thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử từ ngày 16/3/2018

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 05/2018/TT-BTC quy định từ ngày 16/3/2018, chủ sở hữu ô tô, xe máy tại TP.HCM và Hà Nội có thể nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử, cụ thể:

- Trường hợp nộp LPTB theo hình thức điện tử của ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, người nộp LPTB sử dụng mã hồ sơ để nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn và nhận thông báo từ ngân hàng.

- Trường hợp lập chứng từ nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp LPTB thực hiện như sau:

+ Ghi mã hồ sơ tại cột “Số tờ khai/Số thông báo/Số quyết định”;

+ Ghi tên khoản nộp vào cột “Nội dung khoản nộp Ngân sách nhà nước” tại Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước;

+ Không phải kê khai thông tin về đặc điểm xe theo hướng dẫn tại Khoản 8 Điều 6 Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016.

Thông tư 05/2018/TT-BTC có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019.

2. Thêm hướng dẫn về cách xác định tiền thuê đất

Thông tư 11/2018/TT-BTC bổ sung khoản 9 vào Điều 12 của Thông tư 77/2014/TT-BTCquy định đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê còn lại được xác định đối với các trường hợp sau:

- Diện tích tính thu tiền thuê đất (TTĐ) của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại;

- Diện tích tính thu TTĐ của thửa đất hoặc khu đất có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại.

Quy định này được áp dụng cho người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và được miễn toàn bộ TTĐ nhưng trong thời gian thuê có nguyện vọng nộp TTĐ (không hưởng ưu đãi).

Xem chi tiết tại Thông tư 11/2018/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 20/3/2018).

3. Xác định tiền sử dụng đất khi cấp lại GCN QSDĐ

Thông tư 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định cách xác định tiền sử dụng đất khi cấp lại GCN đã cấp không đúng quy định của pháp luật tại khoản 41 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP như sau:

- Trường hợp GCN đã cấp không đúng quy định của pháp luật do lỗi của cơ quan nhà nước thì tiền sử dụng đất khi cấp lại được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp GCN trước đây.

- Trường hợp GCN đã cấp không đúng quy định của pháp luật do lỗi của người sử dụng đất thì tiền sử dụng đất khi cấp lại được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp lại.

Thông tư 10/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/3/2018.

4. Các loại phí trong hoạt động hóa chất

Thông tư 08/2018/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất có hiệu lực từ ngày 12/3/2018.

Theo đó, các loại phí trong hoạt động hóa chất bao gồm:

- Phí thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

- Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

- Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng.

Xem chi tiết mức thu đối với từng loại phí tại Biểu mức thu phí trong hoạt động hóa chất ban hành kèm Thông tư 08.

Nguồn Thư Viện Pháp luật.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất