CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN KÈM BẢNG KÊ

Đăng ngày 04/07/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

1. Người bán hàng ghi nhiều số hóa đơn trong ngày

Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi “ tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi “tiếp số trước”.
– Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên.
– Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác.
– Chữ ký và dấu người bán/người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống.
Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in:
– Việc lập và in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn; cùng tên, địa chỉ, MST của người mua/bán; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”
B. Người bán hàng sử dụng bảng kê
1. Bảng kê có những nội dung gì?
Bảng kê do người cung cấp dịch vụ, hàng hóa tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải có tiêu thức “thuế suất GTGT”, “tiền thuế GTGT”.
+ Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC có nhưng lưu ý ta cần biết:
– Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán/mua hàng như trên hóa đơn.
– Trường hợp chỉ có hơn một trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai.
– Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.
– Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
– Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.
2. Trên hóa đơn có những nội dung gì?
– Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.
– Tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014 có hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu khác ghi trên hoá đơn GTGT (doanh số hàng hoá bán ra chưa có thuế GTGT, thuế GTGT, tổng giá trị thanh toán…).
– Một thí dụ minh họa cụ thể: 
Ngày 28/05/2017, Công ty ABC bán cho công ty XYZ  12 bộ điều hòa, trong đó mỗi bộ là 1 mã hàng khác nhau, thuế suất thuế GTGT là 10%. Vì vậy công ty phải lập hóa đơn kèm theo bảng kê chi tiết tên các mặt hàng như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều hòa các loại       95.000.000
  (kèm theo bảng kê số 003, ngày 03 tháng 05 năm 2017)        
           
           
           
Cộng tiền hàng:                                                                                                                           95.000.000
Thuế suất GTGT:   10 %                                                        Tiền thuế GTGT:               9.500.000
Tổng cộng tiền thanh toán:       104.500.000
Số tiền viết bằng chữ:    Một trăm lẻ bốn triệu năm trăm nghìn đồng

Chú ý:  Nếu các mặt hàng có thuế suất thuế GTGT khác nhau, thì phải lập riêng hoá đơn GTGT cho từng loại thuế suất.

Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất