CÁCH LÀM BCTC VAY VỐN NGÂN HÀNG

Đăng ngày 11/07/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

1. Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

2. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm:

a) Bảng cân đối tài khoản;

b) Báo cáo thu, chi;

c) Bản thuyết minh báo cáo tài chính;

d) Các báo cáo khác theo quy định tại pháp luật.

3. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh gồm:

a) Bảng cân đối kế toán

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

d) Bản thuyết minh báo cáo tài chính

4.Các chỉ tiêu sau không được phép làm sai/làm ẩu:

– Thuế GTGT còn được khấu trừ

– Vay ngắn hạn và dài hạn 

– Báo cáo rõ ràng, mạch lạc các khoản lãi đạt được

Ngoài ra các bạn cần chú ý đến các chỉ tiêu phân tích tài chính phải đạt yêu cầu, ngân hàng sẽ xem xét kỹ phần này và đánh giá chất lượng. Các chi tiều phân tích chủ yếu gồm:

– Tỷ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động/nợ ngắn hạn > 1 mới được coi là hiệu quả, ít nhất trong thời gian của báo cáo tài chính. Tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh.

– Tỷ số thanh toán nhanh = (Tiền mặt + TSLĐ khác + Phải thu)/nợ ngắn hạn >= 0,5 .

– Hệ số thanh toán nợ dài hạn = Giá trị còn lại của TSCĐ hình thành từ vốn vay/(Tổng số nợ dài hạn – giá trị TSCDDD hình thành từ vốn vay) > 1 là tốt nhất (có khả năng trợ nợ dài hạn tốt hơn).

– Hệ số nợ: Nợ phải trả/Vốn CSH (càng nhỏ càng tốt).

– Tỷ suất tự tài trợ: VCSH/tổng nguồn vốn (càng lớn càng tốt, càng giảm được mức độ rủi ro cho doanh nghiệp, có khả năng trả nợ cho Ngân hàng).

– Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu/(phải thu khách hàng bình quân đầu kỳ + cuối kỳ) = 2 là đẹp. Chỉ số này càng cao càng thu hồi nợ chậm, nhưng thu hồi nợ nhanh quá lại không tốt lắm còn yếu tố quan hệ khách hàng nữa.

– Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn/Hàng tồn kho bình quân ở mức trung bình. Cao nghĩa là hàng bán chậm, bán hàng kém hiệu quả, mà ít quá thì không có hàng dự trữ để có kế hoạch kinh doanh.

– Vòng quay Vốn lưu động = Doanh thu/Vốn lưu động bình quân (khả năng thu hồi vốn).

– Sức sản xuất TSCĐ: Doanh thu/Giá trị TSCĐ.

– Sức sinh lợi TSCĐ: Lơi nhuận sau thuế/giá trị TSCĐ.

nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất