Biểu mẫu làm hồ sơ khai thuế ban đầu cần những gì?

Đăng ngày 05/09/2016 | Tin tức nổi bật | 0 bình luận

Mẫu này là mẫu chung, tùy theo từng cơ quan thuế cỏ thể tin giản bớt đi hoặc thêm 1 vài mẫu quản lý nội bộ.

 

MỤC LỤC LÀM HỒ SƠ

1, GIẤY CHƯNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG CHỨNG (02).

2. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH THÀNH VIÊN BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC (02 BẢN).

3. QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN (02 BẢN).

4, XMND BẢN SAO CÓ CÔNG CHỨNG CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN (02 BẢN, CÓ THỂ CẦN).

5. XMND BẢN SAO CÓ CÔNG CHỨNG CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT (02 BẢN).

6. CÔNG VAWNM ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC KẾ TOÁN.

7. BẢNG ĐĂNG KÝ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SNR CỐ ĐỊNH.

8. GIẤY BIÊN NHẬN NỘP TIỀN THUẾ MÔN BÀI.

9. MẪU 06/GTGT THEO THONG TƯ 156/2013/TT-BTC VỀ ĐĂNG KÝ PP KHAI THUẾ.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất